Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Para czytelników bloga z południowo-wschodniej Polski znalazła się ostatnio za sprawą Sanepidu w dość kuriozalnej sytuacji.

Otóż jakiś czas temu udali się z dzieckiem na wizytę kwalifikacyjną przed szczepieniem. Pan doktor dziecko osłuchał, zajrzał do gardła i na tej podstawie zakwalifikował małego pacjenta do szczepienia.

Przytomni rodzice poprosili pana doktora, żeby jednak rozszerzył diagnostykę i wykluczył przeciwwskazania zawarte w ChPL. Doktor stwierdził, że się nie da i zalecił konsultację ze specjalistą od szczepień.

Okazało się, że ów specjalista nie przyjmuje w ramach NFZ, rodzice zapytali więc Sanepid, co mają robić. A Sanepid wskazał im specjalistę w miejscowości oddalonej od ich miejsca zamieszkania ponad 150 km.

Kto może przeprowadzać szczepienia?

Wyżej opisana sytuacja skłania do refleksji nad tym, kto ma uprawnienia do szczepienia. Zgodnie z ustawą szczepienie może przeprowadzić: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna. Natomiast rozporządzenie ws. obowiązkowych szczepień ochronnych precyzuje, że osoba uprawniona do szczepień musi:

  • odbyć kurs lub szkolenie w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych albo
  • uzyskać specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych;

Odbycie kursu lub posiadanie specjalizacji nie jest wymagane dla osób, które posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w tym zakresie.

Kto może przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne?

Przed czterema laty portal mp.pl zapytał Ministerstwo Zdrowia, kto może przeprowadzać lekarskie badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem. Zgodnie z informacją zamieszczoną na tym portalu:

Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień ochronnych przeprowadza wyłącznie lekarz posiadający niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomości wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Dalej portal opisał, w jaki sposób lekarz zdobywa wiedzę w zakresie szczepień w ramach specjalizacji z pediatrii. Otóż program tej specjalizacji składa się z modułu podstawowego (czas trwania – 3 lata) oraz z modułu specjalistycznego (2 lata).

Lekarz po ukończeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii powinien wykazać się wiedzą obejmującą aktualny program szczepień ochronnych oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie stosowania schematów szczepień u dzieci z zaburzeniami odporności. W ramach stażu podstawowego w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) lekarz nabywa wiedzę obejmującą m.in. powikłania po szczepieniu przeciwko gruźlicy (BCG) – zasady postępowania, natomiast w ramach stażu kierunkowego w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawującej opiekę nad dziećmi – wiedzę oraz umiejętności praktyczne obejmujące szczepienia (wskazania, przeciwwskazania, NOP).
Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii wykaże się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych (kalendarz, przeciwwskazania, powikłania) oraz umiejętnością kwalifikowania dzieci do szczepień ochronnych. Zawarty w programie modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii kurs podsumowujący „Postępy w pediatrii” obejmuje wiedzę m.in. z zakresu szczepień ochronnych (wskazania i przeciwwskazania, NOP).

Cytowane fragmenty pochodzą z artykułu pt. Resort ogłasza kryteria uprawniające do wykonywania szczepień.

Badanie kwalifikacyjne

Z powyższego opisu wynika, że pediatra posiada kompetencje do wykluczenia przeciwwskazań. Nie powinno więc dochodzić do takich sytuacji, że rodzice są odsyłani przez Sanepid do specjalistów oddalonych o 150 km od miejsca zamieszkania. Przecież specjalista w tym zakresie znajduje się być może tuż za rogiem – w ich najbliższej przychodni POZ.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

NOPy – czym są, jak się je zgłasza?

Marcin Bartynski24 sierpnia 20199 komentarzy

Na pewno pamiętacie sprawę biednego chłopca zaszczepionego na pneumokoki. Było o tym głośno kilka miesięcy temu. Chłopiec był zdrowy, a kilka dni po podaniu szczepionki dostał gorączki i drgawek. Trafił do lokalnego szpitala, a w związku z podejrzeniem zapalenia mózgu przewieziono go transportem lotniczym do specjalistycznego szpitala w Warszawie. Aby przeżyć, chłopiec musiał korzystać z respiratora.

W tamtym czasie padło wiele zarzutów, że chłopiec znalazł się w takim stanie z powodu szczepienia. Inni rodzice też zaczęli zgłaszać, że po podaniu tej szczepionki ich dzieci miały ciężkie powikłania, w tym drgawki.

Szpital jednak wydał oświadczenie, w którym stwierdził:

do chwili obecnej nie ma potwierdzenia, że stan dziecka mógłby mieć związek z przebytym szczepieniem.

Jedno jest pewne – stan dziecka w świetle obowiązującego prawa należało zakwalifikować jako niepożądany odczyn poszczepienny (NOP).

Czym jest NOP?

Ustawa definiuje pojęcie NOPu (niepożądanego odczynu poszczepiennego). Zgodnie z ustawą jest nim:

niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.

Aby objaw choroby mógł być uznany za NOP, wystarczy tylko wykazanie samego związku czasowego ze szczepieniem. Jeszcze dobitniej mówi o tym rozporządzenie ws. NOP:

Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą być one wynikiem:

  1. indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki,
  2. błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki,
  3. zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

Nieraz rodzice po podaniu szczepionki zgłaszają lekarzom różne niepokojące objawy, prosząc o zgłoszenie NOP. Często lekarze odmawiają, twierdząc, że dana choroba nie ma związku ze szczepieniem. Jest to błąd. Jeżeli rozstrój zdrowia pojawił się w okresie 4 tygodni po szczepieniu, jest to NOP. W świetle przytoczonych wyżej przepisów wystarczy sam związek czasowy.

Jak zgłosić NOP?

Jeżeli po szczepieniu zaobserwowałeś u swojego dziecka niepokojącej objawy, udaj się do lekarza. Dopilnuj, żeby lekarz opisał je w dokumentacji medycznej. Przypomnij lekarzowi o tym, że dziecko było szczepione (niech też odnotuje ten fakt).

Od tego momentu lekarz ma 24 godziny, żeby zgłosić NOP do Sanepidu. Wynika to wprost z ustawy:

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma  obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.

W tym celu lekarz ma obowiązek wypełnić formularz, w którym opisuje, na czym polega NOP – czy wystąpiła tylko reakcja miejscowa, jak np. ropień w miejscu wstrzyknięcia. Czy też może wystąpiła reakcja ogólna, jak np. wstrząs anafilaktyczny, zasinienie kończyn. Czy wystąpiły powikłania, jak np. porażenie splotu barkowego, zapalenie mózgu (są to niektóre z objawów, które lekarz może odhaczyć na formularzu).

Następnie kwalifikuje NOP jako ciężki, poważny lub łagodny i przesyła formularz do Sanepidu powiatowego.

Natomiast pracownik powiatowej stacji uzupełnia formularz o takie dane, jak: ile osób zostało zaszczepione tą samą serią szczepionki, czy u innych osób wystąpiły odczyny i jaki był stan dziecka tydzień po podaniu szczepionki.

Zgłoszenie ciężkiego lub poważnego NOPu

Jeżeli lekarz zakwalifikował NOP jako ciężki lub poważny, to powiatowy inspektor ma godzinę na zawiadomienie o tym fakcie wojewódzkiego inspektora. Natomiast wojewódzki inspektor ma kolejną godzinę na przekazanie tej informacji Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Co robić, gdy lekarz nie chce zgłosić NOPu

Nieraz lekarze nie chcą realizować swojego ustawowego obowiązku i odmawiają zgłoszenia NOPu do Sanepidu. Tymczasem niezgłoszenie NOP przez lekarza, który go rozpoznaje lub podejrzewa jego wystąpienie, jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Być może lekarze nie mają świadomości o ciążących na nich obowiązkach. Może więc warto lekarzowi o nich pouczyć (osobiście lub za pośrednictwem kancelarii prawnej)?

Jeżeli nie odniosłoby to rezultatu, można zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Najlepiej w formie pisemnej. Do zgłoszenia proponowałbym załączyć kserokopię dokumentacji medycznej. Następnie w oparciu o Twoje zgłoszenie prokurator lub Policja powinny wszcząć postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.

Rodzaje NOPów

Warto wiedzieć, że rozporządzenie ws. niepożądanych odczynów poszczepiennych wymienia ich trzy rodzaje:

  • ciężki (mogący wymagać hospitalizacji, prowadzić co trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, a nawet kończyć się śmiercią),
  • poważny (odczyn, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny),
  • lekki (nie ma szczególnie dużego nasilenia).

Lekarz w zgłoszeniu do Sanepidu ma obowiązek zakwalifikować NOP zgodnie z tym właśnie podziałem.

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem

Dlatego tak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem. Celem tego badania jest wykluczenie przeciwwskazań do podania szczepionki. Wszystko po to, żeby w możliwie największym stopniu wyeliminować ryzyko wystąpienia NOP.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Niedawno opublikowałem artykuł o tym, które wpisy na blogu czytacie najchętniej. Dzisiaj piszę o tych wpisach, które są czytane najrzadziej.

Najmniej popularnym był wpis Uchwały ws. pierwszeństwa zaszczepionych dzieci w przedszkolach są nieważne. Opowiadałem tam o głośnej ostatnio uchwale radnych z Częstochowy przyznających w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola dodatkowe punkty za szczepienie. Wojewoda uchylił tę uchwałę, jednak na początku sierpnia WSA w Gliwicach przyznał rację radnym. Donosiłem o tym kilka dni temu: WSA w Gliwicach: szczepienie daje dodatkowe punkty do przedszkola (wpis uzyskał dokładnie 8 razy więcej wyświetleń, niż ten pierwszy).

Przedostatnie miejsce zajął wpis Minister Zdrowia podtrzymał grzywnę? Sprawdź, jak napisać skargę do WSA. Opisuję tam wymogi formalne skargi do WSA.

Trzeci od końca jest artykuł pt. Czy lekarze w końcu zaczną powszechnie zgłaszać NOPy? Jest to temat dość mocno przeze mnie eksploatowany na blogu. Wpis na ten temat znalazł się również w piątce tych najpopularniejszych.

Zbyt dużą popularnością nie cieszył się również artykuł pt. 5 najbardziej popularnych wpisów na blogu.

Piąte miejsce od końca zajął wpis: ChPL w Programie Szczepień Ochronnych. A szkoda. Warto bowiem mieć na uwadze zapis w PSO wyraźnie odsyłających do ChPL przy stosowaniu szczepionek:

Szczepionki należy stosować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wskazaniami producenta szczepionki określonymi w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jakiś czas temu Czytelniczka w komentarzach zapytała, co można zrobić, gdy lekarz nie chce wystawić zaświadczenia z badania kwalifikacyjnego?

Ja nie robiłbym z tym nic.

Nie ulega wątpliwości, że lekarz ma ustawowy obowiązek wystawić takie zaświadczenie. Więcej opowiadałem o tym we wpisie Zaświadczenie z badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem. Bardzo często lekarze nie znają tego obowiązku. Do absolutnej rzadkości należą sytuacje, w których pacjenci dostają zaświadczenie z urzędu.

Uświadomieni rodzice żądają jednak wystawienia zaświadczenia. Lekarze różnie na te żądania reagują, niekiedy wprost odmawiają wykonania swojego obowiązku. Co robić w takich sytuacjach?

Powtarzam – ja nie robiłbym z tym nic. Jedynie przypilnowałbym, żeby wpis o odbytym badaniu znalazł się w dokumentacji medycznej. Na ogół lekarze nie robią w tej kwestii żadnego problemu. Moim zdaniem dokumentacja medyczna powinna być wystarczającym dowodem w postępowaniu przed Sanepidem na okoliczność poddania dziecka badaniu kwalifikacyjnemu.

Natomiast fakt niewystawienia zaświadczenia można wykorzystać później w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym. Otóż będzie można podnieść dodatkowy zarzut – lekarz nie wykonał swojego ustawowego obowiązku polegającego na…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Rzeczpospolita przytoczyła na swojej stronie internetowej relację radnej z Częstochowy z posiedzenia sądu, na którym zapadł wyrok w sprawie szczepienia przedszkolaków.

Sprawa dotyczyła uchwały Rady Miasta Częstochowy, która przyznawała dodatkowe punkty rekrutacyjne do przedszkola dla dzieci posiadających komplet szczepień. Na początku roku wojewoda śląski uchylił uchwałę rady miejskiej, a radni postanowili zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego w Gliwicach.

Klika dni temu zapadł wyrok w tej sprawie. Radna, obecna na posiedzeniu sądu, przytoczyła ustne motywy wyroku. Podobno sędzia sprawozdawca miał powiedzieć, że „prawo nie może chronić tych, którzy to prawo łamią”. Sędzia według relacji radnej miał stwierdzić, że wzrost zachorowań na odrę zimą tego roku uzasadnia skupienie się na problemie szczepień.

Całość artykułu można przeczytać tutaj.

Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać pisemne uzasadnienie wyroku. Jeżeli jednak relacja radnej wiernie oddaje główne przesłanki uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, to są duże szanse na to, że z kolei wyrok WSA zostanie skorygowany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, do czyjej kompetencji należy nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień – do samorządu, czy do Sanepidu? Z przepisów rangi ustawowej wynika, że to Sanepid ma nadzorować wykonywanie tego obowiązku. To Sanepid został wyposażony w odpowiednie narzędzia do sprawowania tego nadzoru.

Przedszkole ma inne zadania – z całą pewnością nie należy do nich rozwiązywanie problemu szczepień.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com